پایگاه خبری اوشیدا 20 ارديبهشت 1399 ساعت 10:55 http://oshida.ir/vdcbz9b0.rhb98piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : حضور بیش از ۴۰۰ شرکت فناور در میدان مبارزه با کرونا / دانش بنیان‌ ها به اندازه بودجه یک وزارتخانه محصول فروختند -------------------------------------------------- دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می گوید:‌ در حالی که کل بودجه وزارت علوم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است، شرکت های خصوصی فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سال ۹۸ همین اندازه فروش محصول داشته اند. متن : از نخستین روزهایی که ویروس کرونا وارد کشور شد، همکاری بی نظیر و مثال زدنی بین تمامی بخش های دولتی و خصوصی کشور برای مقابله با این ویروس شکل گرفت و از همان زمان هم شاهد اعمال مدیریت راهبردی به موقع توسط دستگاه های اجرایی مرتبط بودیم که فعالیت های مختلف مربوط به مقابله با کرونا را هدایت و ساماندهی کردند.یکی از بخش هایی که در کنار دیگر آحاد جامعه به میدان مبارزه با کرونا وارد شدند و نقش مهمی را ایفا کردند، بخش علمی کشور بود. در این راه همه توان دانشگاهی، پژوهشی، فنی و فناور جامعه علمی کشور به کار گرفته شد و آنها توانستند با موفقیت و سربلندی از عهده بخش مهمی از مسوولیت های مقابله با کرونا برآیند و در نهایت نتایج اثربخشی در زمینه های مختلف از جمله تولید تجهیزات مورد نیاز، مطالعات علمی و پژوهش های کاربردی حاصل شد.آخرین اقداماتپژوهشی و فناورانه برایمقابله با ویروسکرونا را از شورای عالیعلوم، تحقیقات و فناوری (عتف)به عنوان مسوول ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری کرده ایم و در این باره بامسعود برومند دبیرشورای عالی(عتف) گفت وگوکرده ایم.در این باره ویدئوی زیر را ببنید: *انجام پژوهش و برنامه های متعدد دربارهکرونادر دستگاه های پژوهشیفارس:اقدامات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مقابله با ویروسکروناچه بوده است؟برومند:پژوهش و برنامه هایی در حوزهکرونادر دستگاه های مختلف صورت گرفته کهکمیسیون های مختلف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریاین پژوهش ها را جمع آوری، بررسی و جمع بندی می کنند تا اطلاعات و یافته های جامع و مستند در دورانکروناو دوران پس از گذر ازکرونابدست آید.پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از ارکان مهم علم و پژوهش در کشور هستند، با شیوع ویروسکرونادر کشور، در بسیجی سراسری همه ظرفیت های موجود در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجاماقدامات عمومی و تخصصی در حوزه های مختلف برای مقابله باکرونافعال شدپارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از ارکان مهم علم و پژوهش در کشور هستند و با شیوع ویروسکرونادر کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به فعال کردن همه ظرفیت های موجود در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای مقابله با ویروسکروناکرد تا از همه توان خود برای کمک به ستاد ملی مبارزه با بیماریکرونااستفاده کند و همچنین در نامه ای به رؤسای همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از همه آنان خواسته شد که ظرفیت های دانشگاهی و پژوهشی را برای مقابله با ویروسکرونافعال کنند. در این نامه بر انجام اقدامات عمومی و تخصصی در حوزه های مختلف برای مقابله با ویروسکروناتاکید شد.*بسیج سراسری مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور در مقابلکرونافارس: همکاری سراسری پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای مقابله باکروناچگونه شکل گرفت؟برومند:از جمله اقدامات عمومی و تخصصی که از دانشگاه ها به عنوانارکان اصلی علم و پژوهش در کشور انتظار می رفت، فعال کردن شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری بود و در این راه تمرکز و اولویت با شرکت ها و واحدهایی است که توانایی تولید محصول یا خدمت برای مقابله با ویروسکرونارا دارند.تاکید شد که دانشگاه ها با دیگر مجموعه های فعال در زمینه مقابله با ویروسکروناهمکاری کنندو به ویژه از دانشگاه های بزرگ در هر استان خواسته شد تا حد ممکن با دانشگاه های علوم پزشکی استان همکاری داشته باشند.از دانشگاه ها خواسته شده امکانات خود را برای ارائه کمک به شرکت های فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به کار بگیرند و از شرکت های دانش بنیان که توانایی تولید محصول برای مقابله باکرونارا دارند هم خواسته شده که تمرکز خود را معطوف بهکروناکنند، در نتیجه این همکاری هاپروژه های خوبی شکل گرفتیکی از کارهای مهمی که در این باره انجام شد واگذاری مسوولیت به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بود و به این پژوهشگاه ماموریت داده شد که همه ظرفیت های خود را در حوزه های بیولوژی و زیست فناوری برای مقابله با ویروسکرونابه کار بگیرد.همچنین از دانشگاه ها هم خواسته شد که در حد زیرساخت و امکانات موجود خود برای ارائه کمک علمی و پشتیبانی فنی به طرح های مقابله باکرونابه ویژه در شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری اقدام کنند و به این ترتیب پروژه های متعددی در دانشگاه ها در این باره شکل گرفت.*نتایج مهم هم افزایی توان آکادمیک، پژوهشی، علمی و فناورانه کشور در برابرکرونافارس: ماحصلهمکاری سراسری مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، شرکت های فناور و دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای مقابله باکروناچهپروژ ه هایی بوده است؟برومند:از جمله پروژه های تولیدی که برای مقابله با ویروسکرونادر دانشگاه ها شکل گرفت، می توان به تولید واکسن ، تولید داروهای مؤثر برای پیشگیری و کنترل بیماری ویروسکرونا، تولید کیت های تشخیص تست نمونه ویروسکروناو تولید تجهیزات مورد نیاز و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروسکرونااشاره کرد.ماحصل پروژه های تولیدی که برای مقابله با ویروسکروناشکل گرفتتولید انواع تجهیزات و مواد مقابله باکرونا بود که بسیاری از این تولیدات در رده محصولات فناورانه و های تک هستند، همچنینمطالعات و پژوهش های متعددی در حوزه های مختلف حول ویروسکرونادر دستگاه ها انجام شد وعلاوهبر این، پژوهش های کاربردی متعددی هم برای یافتن راه کار کاهش اثرات و تبعات شیوعکرونادر همه بخش های کشور صورت گرفته استعلاوه بر تولید تجهیزات و مواد مقابله باکرونا ، مطالعات و پژوهش های متعددی در حوزه های مختلف مرتبط باکرونادر دستگاه های مختلف انجام شده است که بسیاری از این پژوهش ها در دانشگاه ها انجام شده اند. انجام مطالعه ژنومی سویه های ویروسکرونادر ایران، مطالعه فاکتورهای مهار ویروسکرونا، مطالعه فاکتورهای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن برای مقابله باکرونا، مطالعه اثر گیاهان دارویی بر درمانکرونا، مطالعه همه گیری شناختی گسترش و مهار ویروس در جمعیت ایران و جهان از جمله این پژوهش هایی است که برای شناخت ویروسکروناصورت گرفته است.علاوه بر حمایت از تولیدات فناورانه برای مقابله با ویروسکروناو انجام پژوهش های علمی در این زمینه، پژوهش های کاربردی بخش دیگری از فعالیت های انجام شده است. در حال حاضر پژوهش های کاربردی متعددی در دانشگاه ها با موضوع کاهش اثرات و تبعات شیوعکرونادر همه بخش های کشور از جمله موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سلامت، سلامت روان انجام شده است که این پژوهش های کاربردی به شرایط کشور در حین شیوع ویروسکروناو پس از گذر از شیوعکرونامی پردازند. تاکنون نتیجه بسیاری از این پژوهش ها به صورت رسمی ارائه شده اند تا در تصمیم گیری ها توسط مسئولان مورد استفاده قرار گیرند.*فعالیت بیش از چهارصد شرکت فناور و دانش بنیان برای مقابله با کرونافارس: نتیجه فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیاندر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از نظر درآمدی چگونه بوده است؟برومند:در نتیجه اقدامات انجام شده می بینیم که ارتباطنزدیکی بین پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه ها، صنعت و جامعه برای شناخت نیازهای روز در زمینه مقابله با ویروسکروناشکل گرفته است، به طوری که هم اکنون بیش از چهار صد شرکت فناور به میدان مقابله باکروناوارد شده اند.در نتیجه این امر کهپارک های علم و فناوری بهسرعت به میدان مقابله با ویروسکروناوارد شدند و فعالیت های خود را حول رفع نیازهای کشور شکل دادند، شاهد تولید محصولات فناورانه بسیاری برای مقابله باکرونابودیم.*دانش بنیان ها به اندازه بودجه یک وزارتخانه محصول فروختنددر حالی که کل بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است، شرکت های خصوصی فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سال ۹۸ همین اندازه فروش محصول داشته اند، یعنی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی منجر به فروش معادل آن در شرکت های فناور مستقر در مجموعه های این وزارتخانه می شوداین فعالیت ها باعث درخشش بیشتر شرکت هایخصوصی فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از ابتدای سال شده است، در سال قبل هم عملکرد خوبی را از شرکت های مستقر درمراکز رشد و پارک های علم و فناوری شاهد بودیم، به طوری که می توان گفتدر حالی که کل بودجه پژوهشی کشور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است یا حتی به تعبیر دیگر می توان گفت بودجه وزارت علوم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است شرکت های خصوصی فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سال ۹۸ همین اندازه فروش محصول داشته اند که این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی منجر به فروش معادل آن در شرکت های فناور مستقر در مجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود.به گزارش فارس،۴۳ پارک علم و فناوری در کشور فعال هستند.انتهایپیام/