پایگاه خبری اوشیدا 2 دی 1391 ساعت 13:49 http://oshida.ir/vglgrn934ak9w.1qaa.prv.html -------------------------------------------------- عنوان : عدم دفن صحیح زباله ها تهدیدی برای سلامتی مردم سیستان -------------------------------------------------- اوشیدا:تخلیه زباله ها توسط شهرداری زابل در کنار مخازن آب شیرین چاه نیمه باعث نفوذ زباله به آب شرب می گردد متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:زبالههای شهر زابل وحاشیه آن توسط شهرداری زابل جهت دفن ونابودی به کنار مخازن آب شیرین چاه نیمه برده می شود که این اقدام غیر اصولی وغيربهداشتیباعث رسوب این زباله ها به آب آشامیدنی وایجاد باکتری های در آب شرب می گرددکهبرخی از این باکتری ها با تصفیه آب نابود میگردد ولی برخی دیگر هم چنان در آب آشامیدنی باقی می ماند وباعث بروز بیماری های ریوی وتنفسی میگردد علت عدم حصار کشی وایجاد گودالهای استاندار برای دفن زباله چیست؟ علت عدم دفن صحیح این زباله ها چیست؟ چرا شهرداری زابل اقدام به دفن زباله ها در کنار مخارن آب شرب می نمایید؟