گلدانهای شکسته وسالم درپارک ملت زابل

7 آبان 1391 ساعت 10:30

درگوشه وکنار ملت سیستان گلدانهای شکسته وسالمی میبینید که برای گل خریداری شده ولی بدون حتی یک گل نابود شده


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: درکنار پارك ملت زابل گلدانهای شکسته وسالم بسیاری میبینید که هدف از خرید آنها زیبایی پارک بوده ولی اکنون به نماد زشتی این پارک تبدیل شده


کد مطلب: 56

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglfa.dtww6dvi,iywg.p.html

اوشیدا
  http://oshida.ir