درب جهنم برروی زمین

14 آذر 1391 ساعت 12:56

اوشیدا:اين محل که در نزديکي شهر کوچک درواز در ازبکستان قرار دارد


درب جهنم بر روی زمین در نزدیکی شهر کوچک درواز در ازبکستان قرارداردتوسط افراد محلي "در جهنم" خوانده مي شود. داستان در جهنم به ۳۵ سال قبل برمي گردد: هنگاميکه زمين شناسان در جستجوي گاز حفاري مي کردند، به حفره اي زير زميني رسيدند که بسيار بزرگ بود و همه تجهيزيت حفاري و چادرهاي کاوشگران را در خود فرو برد. از آنجايي که حفره را گاز پر کرده بود، کسي جرات رفتن به عمق غار را پيدا نکرد و آنان حفره را آتش زدند تا از انتشار گازهاي سمي جلوگيري کنند. از آن زمان، اين حفره براي ۳۵ سال است که بدون وقفه مي سوزد.


کد مطلب: 427

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglfiedjaw6d0.,yww.gip.html

اوشیدا
  http://oshida.ir