داخلی آرشيو خبر صفحه استان
امتیاز مثبت 
۱۳
 
ویژه هفته وحدت
روایت تاریخ سیستان از آفرینش پیامبر خاتم(ص)
علیرضا خسروی
کد مطلب: ۳۶۲۹۱
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۴
یشترین فضل سیستان را این است که نام وخبر او (ص) به زبان مردم خاص وعام آنجا رفته شد،ومردم سیستان را معلوم بود اندر آخرالزمان بیرون آمدن مصطفی علیه السلام که برحق است پس سیستان به صلح بدادند...
سیستان و میلاد پر برکت پیامبر اکرم ص
سیستان و میلاد پر برکت پیامبر اکرم ص
به نام خداوند بخشنده ومهربان
روایت تاریخ سیستان از آفرینش پیامبر خاتم(ص)
کتاب ارجمند تاریخ سیستان دربرگ های سی ونه وچهل که به خامه ی ملک الشعرای بهار،اندیشمند برجسته ی هم روزگارمان پیراسته وآراستگی چاپ ونشر را پیدا کرده ،درفرازی پراز احساس به روایت آفرینش پیامیر خاتم (ص)می پردازد.
چون ایزد تبارک وتعالی چون خواست که سید ولد آدم محمد(ص)را بیافریند،جبرییل را فرمان داد تا از قلب زمین که نور وبهای زمین است قبضه ای برگزیند، سپس آن قیضه با آب تسنیم بسرشت وبمالید که مانند دُرزلال ونورانی گشت وبا همه ی جویهای بهشت آنرا بشست واندر زمین وآسمانها ودریاهابگردانید تابرهمه ی ملایک فضل وبرتری مصطفی(ص)پیش تر از آفرینش آدم(ع)آشکار شود.وچون آفرینش آدم(ع)پایان یافت دروجود خویش آوازی شنید وگفت بار خدایا این چیست؟ وایزد تعالی گفت ،تسبیح خاتم الانبیا وسید ولدک من المرسلین،آن را با عهد وپیمانی بپذیر ،که جز به پاکان وپاکیزه گان ودیعت نکنی ،وآدم(ع) پذیرفت واز آن پس نور پیامبر خاتم (ص)درچهره ی آدم(ع)پدیدار بود مانند خورشید درآسمان، وچون آدم(ع) خواست که به حوا (ع)نزدیک گرددطهارت کردوبه عطر بدن خویش خوشبو گردانید وحوا نیز چنین کرد،تا از یک راه شیث (ع)پدر انبیا(ع)موجود گشت واز آن روز جوی بهشت آدم(ع) وحوا(ع)را گشاده شدو رحمت ایزد تعالی ایشان را اندر گرفت،تا خویشتن از آن آب بشستند وزان بخوردند،بامداد آدم(ع)نگاه کرد آن نور برروی حوا (ع)بدید وشاد شد، وحّوا (ع)راهرروز مرتبه زیادت گشت،تا مرغان هوا وددان وحیوانات همه به حوا(ع)انس گرفتند.آدم(ع) بدوهیچ تقرب نکردوفرشتگان هرروز به سلام وتهنیت اوهمی آمدند وآب تسنیم همی آوردند تا از آن خوردی ،تا خلقت شیث(ع)تمام گشت که بااوهیچ فرزند دیگرنبود تا از مادر جدا گشت ونور مصطفی(ص)به میان جبین اوپیدا آمد...
همین کتاب در برشمردن فضایل وبرجستگی های سیستان می نویسد که: وبیشترین فضل سیستان را این است که نام وخبر او (ص) به زبان مردم خاص وعام آنجا رفته شد،ومردم سیستان را معلوم بود اندر آخرالزمان بیرون آمدن مصطفی علیه السلام که برحق است پس سیستان به صلح بدادند...
علیرضا خسروی -کارشناس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری زابل
Share/Save/Bookmark