داخلی آرشيو گفتگو صفحه اجتماعی
امتیاز مثبت 
۰
 
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سپاه زابل:
حجاب مهم‌ترین دلیل حضور سالم در اجتماع است
کد مطلب: ۷۶۰۰۸
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۳
مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سپاه زابل گفت: یکی از دلایل وجوب حجاب، ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه است و وجوب حجاب خود بهترین و محکم‌ترین دلیل بر حضور سالم زن در اجتماع است.
حجاب مهم‌ترین دلیل حضور سالم در اجتماع است
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدرضا ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار اوشیدا بیان کرد: ﻫﺮ جامعه‌ای دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﻲ گﻮﻧﺎگﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﺑﺮﺧﻲ دﻳگﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و حجاب ﺑﻪ دلیل ذخیره‌کردن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻨﻮی در ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از قدرت‌های دروﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ می‌توان گفت ﻛﻪ ﺣﺠﺎب ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ فرهنگی زن ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ گفته ﺷﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ می‌گذارد و توانایی ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﻮاداران اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد.

 وی افزود: ﺣﺠﺎب اسلامی نه‌تنها ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت بالایی ﺑﺮای زن مسلمان اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرت و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨگﻲ او را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد می‌نماید ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ گﺴﺘﺮدگﻲ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و ﺗﻘﻮای رﻓﺘﺎری او، اﻳﻦ ﻗﺪرت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و می‌تواند ﺑﻪ اقتدار منجر شود.

ملاشاهی تأکید کرد: مهم‌ترین مشخصه زن و مرد مسلمان حجاب و عفاف است. حجاب در اسلام به‌گونه‌ای برای زن طراحی شده است که نه‌تنها از عواطف وی پاسداری می‌کند؛ بلکه امکان فعالیت در تمامی عرصه‌های زندگی را برای وی فراهم می‌آورد. زن مسلمان محجبه با حضور همیشگی در صحنه و اقتدار و تداوم حرکت صحیح اجتماعی به‌سوی اهداف عالی جامعه، نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه اسلامی است.

 مسئول تعلیم‌وتربیت ناحیه زابل ادامه داد: وجوب حجاب، ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و محکم‌ترین دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻟﻢ زن در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ؛ زﻳﺮا می‌دانیم حجاب و ﻟﺰوم پوﺷﺶ زن در مقابل نامحرم، در ارتباط ﺑﺎ بیگانه اﺳﺖ و روشن است که اگر زن باید در گوشه‌ای به‌دوراز انظار، نگاه‌داشته شود ﻟﺰوم پوشش و حساسیت فراوان در این باره دلیلی نداشت.

وی خاطرنشان کرد: همه آحاد جامعه در مقابل ﺳﻼمت روانی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮل هستند و جامعه هم موظف است امنیت و آرامش روانی برای زن فراهم کند و البته ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مهم‌تر در این باره ﺑﺮ دوش خانم‌هاست تا با رعایت پوشش اسلامی نه‌تنها ﺟﺎﻣﻌﻪ را از آﻟﻮدگی و بی‌بندوباری ﺟﻨﺴﻲ و هوس‌بازی ﺣﻔﻆ می‌نمایند، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد به‌عنوان نیروی کارآمد و اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ حضور سالم، ﺳﺎزﻧﺪه و مفید خواهند داشت که اگر اﻳﻦ گونه ﺷﻮد، ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮقی و رﺷﺪ ﺑﺮای آن جامعه روزبه‌روز ﻓﺮاﻫﻢ خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع عفاف و حجاب آن قدر از نظر خداوند متعال حائز اهمیت است که خداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب به پیامبر (ص) می‌فرمایند: ای پیامبر (ص)! ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و زنان مؤمنه بگو روسری‌های ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ فروافکنند اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ از ﻛﻨﻴﺰان و آﻟﻮدگان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار نگیرند در واقع این آﻳﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ وﺟﻮب ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از فلسفه‌های ﺣﺠﺎب ﻛﻪ ﻋﺪم آزار از ﻧﺎﺣﻴﻪ مزاحم‌ها اﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ.
 
 ملاشاهی افزود:پس می‌توان گفت یکی از دلایل وجوب حجاب، ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه است؛ چرا که امنیت و آرامش در ابعاد مختلف زندگی، از حقوق همه انسان‌ها مخصوصاً بانوان در جامعه است تا با آرامش بیشتری بتوانند به خانواده و زندگی برسند و این آرامش به خانواده منتقل کنند؛ ولی فقدان حجاب می‌تواند حتی آثار روانی و اجتماعی آن در خانواده‌ها دامنگیر شود و باعث اختلافات خانوادگی به دلیل معاشرت‌های بی‌بندوبار میان زنان و مردان، هیجان‌ها و التهاب‌های جنسی را بیشتر می‌کند حرص و ولع در امور جنسی را در بین افراد، افزایش می‌دهد و آرامش و امنیت در خانواده کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به آثار فردی حجاب اظهار داشت: حجاب در اصل احترام به شخصیت زن است و مصونیت ارتباطات زن با مردان نامحرم، حفظ اعتقادات مذهبی زن و حفظ عفت زن و جلوگیری از فساد و ناهنجاری‌هایی که در اجتماع وجود دارد و یکی دیگر از دلایل وجوب حجاب، مانع بودن آن در برابر نفوذ فرهنگ‌های بیگانه است و این‌ها از نکات حائز اهمیت است.

عدم نظارت مسئولین و ارگان‌های بر تولید و واردات البسه نامناسب
 وی با اشاره به آسیب‌هایی که بی‌حجابی به دختران و زنان وارد می‌کند گفت: از آسیب‌هایی که باعث شده است تا حجاب در جامعه کم‌رنگ شده است این است که از اصل را رها کردیم و دنبال فرعیات هستیم در واقع ارگان‌ها و سازمان‌هایی که توان برخورد قانونی با کارکنان و افراد بدحجاب را دارند می‌توانند با بدحجابی مقابله کنند رها کردیم و در کوچه و خیابان دنبال باحجاب کردن افراد بی‌حجاب هستیم و برنامه‌های سازمان‌های ما گاهی اوقات به‌عنوان آسیب شناخته می‌شود و عدم وجود نظارت بر واردات و لباس‌های ضدارزش معضل مهمی است که متأسفانه نظارتی بر واردات این اجناس نشده است.

 مسئول تعلیم و تربیت ناحیه زابل ادامه داد: عدم توجه به مسئله حجاب در ادارات و سازمان‌های دولتی و عدم وجود مربیان پرورشی در اکثر مدارس آموزش پرورش است که این خود از آسیب‌هایی مهمی است که به این موضوع بی‌توجهی شده است امیدوار هستیم تا نهادها و ارگان‌های انقلابی دغدغه موضوع  پوشش اسلامی را داشته باشند و خود الگو باشند برای مردم چرا که دشمن تمام تلاشش را می‌کند تا به خانواده‌ها آسیب بزند و باعث ازهم‌گسسته شدن خانواده‌ها است.

انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark