مهمترین دغدغه شما به عنوان یک شهروند برای شهر زابل چیست؟
آسفالت خیابان های زابل
% ۶۱.۹
جمع آوری زباله ها از سطح شهر
% ۹.۵
ایجاد فضای سبز
% ۱۱.۴
احداث مکان های تفریحی
% ۶.۷
ایجاد فضاهای ورزشی
% ۱
فرهنگ سازی در خصوص رانندگی افراد
% ۱
توجه به حقوق شهروندی
% ۱۰.۵
جمع کل: ۱۰۵ رأی