عملکرد شهرداری و شورای شهر زابل را تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۸.۹
متوسط
% ۴.۳
خوب
% ۲.۶
عالی
% ۱۲.۸
جمع کل: ۹۳۲ رأی